Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Emerytura górnicza dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Emerytura górnicza dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. mogą nabyć prawo do emerytury górniczej: • na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r. (art. 34-38 ustawy emerytalnej), jeśli warunki przewidziane w tych przepisach spełniły do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz rozwiążą stosunek pracy, lub • na zasadach określonych w przepisach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. (art. 50a- 50e ustawy emerytalnej), wprowadzonych ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz.1397 z późn.zm.). Zgodnie z art. 34 ustawy emerytalnej emerytura górnicza przysługiwała pracownikowi urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., który spełnił łącznie następujące warunki: • ukończył 55 lat i udowodnił okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 ustawy emerytalnej lub • ukończył 50 lat i udowodnił okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 ustawy emerytalnej. Górnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. spełnili wymienione warunki mogą nabyć prawo do emerytury górniczej nawet, jeśli wniosek o to świadczenie złożyli lub złożą po tej dacie. Emerytura górnicza na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. (zawartych w art. 50a ustawy emerytalnej) przysługuje pracownikowi, który spełnił łącznie następujące warunki: • ukończył 55 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej), albo • ukończył 50 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej. Ponadto prawo do górniczej emerytury bez względu na wiek i zajmowane stanowisko (na podstawie art. 50e ustawy emerytalnej) przysługuje pracownikom, którzy wykonywali pracę górniczą pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 25 lat. Dla przyznania emerytury górniczej - zarówno w myśl art. 50a jak i 50e ustawy emerytalnej - nie jest wymagane rozwiązanie stosunku pracy.

 

Emerytura górnicza dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Emerytura górnicza dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Podobnie, jak osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r., tak również urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., mogą nabyć prawo do emerytury górniczej na dotychczasowych lub nowych zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., mogą uzyskać prawo do emerytury górniczej na dotychczasowych zasadach (określonych w art. 34 w zw. z art. 48 ustawy emerytalnej), jeśli: • do dnia 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki wymagane do przyznania tej emerytury od osób urodzonych przed 1949 rokiem, wymienione w art. 34 ustawy emerytalnej, • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, do budżetu państwa, • rozwiążą stosunek pracy, jeśli są pracownikami (warunek ten może być spełniony również po dniu 31 grudnia 2008 r.). Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mają również nadal możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 48 ustawy emerytalnej w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r., świadczenie to może być im przyznane, jeśli: • do dnia 31 grudnia 2008 r. spełniły warunek wykonywania pracy górniczej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, do budżetu państwa, • rozwiążą stosunek pracy, jeśli w nim pozostają (warunek ten może być spełniony również po 31 grudnia 2008 r.). Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury górniczej na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. (zgodnie z art. 50a lub art. 50e ustawy emerytalnej), jeśli: • ukończyli 55 lat i mają okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej), albo • ukończyli 50 lat i mają okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej, • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

 

Biesiada Piwna 2013

Biesiada Piwna 2013

Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko - Zabrzańskiego zaprasza wszystkich członków i sympatyków na tradycyjną Biesiadę Piwną 2013, która odbędzie się 23.11.2013 r. o godz. 16.45 w Hali Widowiskowo Sportowej - Nowy Bytom przy ul. Generała Hallera 16b w Rudzie Śląskiej. Szczegółowe informacje na plakatach.

Mapa dojazdu

» przejdź do galerii Plakat...

 

Czas Pracy REINKARNACJA

Czas Pracy REINKARNACJA

Po raz kolejny w KWK "Bielszowice" dzięki konsekwencji MZZ "KADRA" podjęta została sprawa uregulowania czasu pracy a szczególnie czasu pracy osób dozoru. Piętnowane przez naszą organizację od szeregu lat zjawisko nieuzasadnionego przetrzymywania oraz tzw. "powtórnego dołowania" nie jest wymysłem ostatnich miesięcy czy lat. Z jednej strony mamy przepisy prawa pracy i przepisy górnicze, które w kwestii czasu pracy nastręczają nam szereg problemów, z drugiej zaś strony mamy już niestety niczym nie wytłumaczalne złe zachowania i przyzwyczajenia ludzkie. Przykro mi to mówić, ale z mojego wieloletniego doświadczenia w tej konkretnej kwestii, łatwiej chyba byłoby skorygować przepisy prawa. Niestety nasze przyzwyczajenia i często wyłażące złośliwe cechy charakteru sprawiają, że zdarza się nam nadużywać władzy i niejednokrotnie przećwiczyć kolegów będących o jeden szczebelek w hierarchii zawodowej niżej. Dlatego też tak trudno jest uregulować a następnie konsekwentnie utrzymać zasady dotyczące czasu pracy w naszej kopalni. Gdy dodam, że przez szereg lat następowały dość szybkie zmiany w kierownictwie naszej kopalni i trzeba było od nowa podejmować ten problem z nowymi dyrektorami, to chyba oddaje złożoność zagadnienia. Z dniem 1 września po raz kolejny weszły, zmodyfikowane nieco w stosunku do poprzedniego, zarządzenia regulujące sprawy czasu pracy w naszej kopalni oraz powołujące zespół do stałego monitorowania zagadnienia i wyciągania wniosków. Zarządzenie powstawało stosunkowo długu. Jako MZZ "KADRA" wnosiliśmy do pierwotnej wersji szereg uwag, między innymi wnioskowaliśmy o ponowne usankcjonowanie wspomnianej komisji. Może ktoś zadać pytanie, po co się tak szarpiemy w tej sprawie. Wiem też, że niektórzy spoglądają na to z lekkim politowanie, bo przecież zawsze tak było albo, co mi tam będą gadać ja i tak zrobię, co będą chciał, bo robię na wydobyciu i ono jest najważniejsze. Odpowiem, że po tylu latach uporczywych starań o uregulowanie tej sprawy znam większość pytań, stwierdzeń jak również stosownych do nich odpowiedzi. Jeżeli ktoś uważa, że jest to sprawa mało istotna, to poza czysto ludzkim aspektem nieuzasadnionego marnowania czyjegoś czasu jest też niebagatelny aspekt ekonomiczny. Z wyliczenia naszych służb wynika, że tylko w zeszłym roku kwota niewypłaconych nadgodzin sięgała blisko 3 milionów zł i gdyby PIP podzielił taką opinie wydając stosowny nakaz wypłaty, bardzo wiele osób nie tylko mogłoby stracić dobry humor, ale też i pracę. Jeżeli dodać do tego sprawę nagminnego łamania przepisów prawa pracy dotyczącego kwartalnych okresów rozliczeniowych oraz sprawy 150 nadgodzin w skali roku, sprawa staje się zupełnie poważna. MZZ "KADRA" dąży do uregulowania tych spraw od szeregu lat na płaszczyźnie kopalnianej oraz w Kompanii Węglowej. Wydane, zatem nowe zarządzenie traktujemy, jako kolejny krok w uregulowaniu tej sprawy i będziemy nadal konsekwentnie pilnowali jego wdrożenia.

Mirosław Pukas

 

Co się dzieje w "Unii Brackiej"???

Co się dzieje w

Zgodnie z zawartymi porozumieniami minął okres, po którym strony porozumienia, czyli związki zawodowe działające w Fundacji "Unia Bracka" oraz pracodawca zobowiązali się do wspólnej analizy skutków wprowadzonych uregulowań. Nasza organizacja pilnie śledziła i zbierała szereg uwag płynących od pracowników. Obserwowaliśmy również, że i zarząd fundacji wyciągał różne wnioski, co skutkowało wprowadzeniem aneksów do zawartych regulaminów wynagradzania i pracy. Mamy również nadzieję, że dokonana regulacja wynagrodzeń w grupie pielęgniarek jest wstępem do dalszych negocjacji płacowych w bieżącym roku. Z dokonanych przez nas obserwacji oraz zebranych uwag najbardziej i najszerzej krytykowanym zjawiskiem jest obniżanie, co miesiąc poziomu premii. Nie znajdujemy uzasadnienia dla tego działania i zdecydowanie będziemy domagali się unormowania tej sprawy. Niejasne są też zasady przyznawania premii za dodatkową pracę poza zakresem obowiązków. Niestety spotykamy się z sytuacja, gdzie nie można ustalić, kto i dlaczego daną premię skreślił. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, wynagrodzenie a tym bardziej premia za dodatkowe czynności, jeżeli została wypracowana musi być wypłacona. Jeżeli ktoś z przełożonych jest innego zdania niech ma też odwagę zdanie to jasno wyrazić a nie chować się i działać z ukrycia Być może metody takie przechodzą od jednego z przedstawicieli fundatorów, lecz jak pisałem wcześniej działaniom takim zdecydowanie się sprzeciwimy i apelujemy do osób ulegających tym metodom, aby je odrzuciły i zaczęły zachowywać się zgodnie z zasadami. Wiele uwag dotyczyło też organizacji pracy. Zbyt małemu obłożeniu na niektórych stanowiskach. Najwięcej jednak uwag dotyczyło atmosfery w pracy i tzw. relacji międzyludzkich. Zwracano nam uwagę używając konkretnych nazwisk niestety z kierownictwa fundacji, że nie spełniają oczekiwań, przede wszystkim ze względów merytorycznych, co pociąga za sobą budowę niewłaściwych relacji międzyludzkich. To zawsze delikatna materia, lecz wszystkie zgłoszone uwagi przekażemy prezesowi. Otrzymywaliśmy również szereg uwag, co do nieuzasadnionego rozrostu administracji. Z naszych obserwacji widać wyraźnie, że są komórki, które słusznie wzbudzają zastrzeżenia a powiązania rodzinne, jakie się pojawiają pomiędzy decydentami a osobami zatrudnionymi w tych komórkach dają uzasadnienie stawianym zarzutom. Faktem jest nie zaprzeczalnym, że pula środków w funduszu płac przeznaczona na administrację wzrosła zdecydowanie w stosunku do innych grup zawodowych. Poruszenie tego tematu nie oznacza, że jako związek występujemy przeciw administracji. Jednakże dokonujemy obserwacji, że z szumnie zapowiadanej poprawy zatrudnienia zwłaszcza wśród lekarzy, co jest sprawą fundamentalną, najlepiej wyszło zwiększenie zatrudnienia w wspomnianej wyżej grupie. Będziemy zadawać w tej sprawie trudne pytania, bo się tego nie boimy i dla tego, że taka jest nasza rola Nie ukrywam, że otrzymujemy też szereg dziwnych informacji, które niestety znowu dotyczą panów z PZZ KADRA Jak informują nas osoby z bliskiego kręgu Trzcionki i Herwego doszło miedzy nimi do ostrego sporu. Przypomnę, Herwy jest przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów Fundacji "Unia Bracka" a Trzcionka przewodniczącym PZZ KADRA, która powołała Herwego na tę funkcje. Jak się dowiadujemy Trzcionce kończy się kadencja w radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Zdrowia i zamierza zmienić na stanowisku Herwego. Ten zaś w wzajemnej uprzejmości, z której jest znany, atakuje prezesa Jarosława Stopę, który jest ponoć bardziej kolegą Trzcionki. Na pewno zaś został prezesem z rekomendacji PZZ KADRA. Jak donoszą również dobrze poinformowane kręgi Herwy i pozostali członkowie Zgromadzenia Fundatorów byli już w tej sprawie u Pani Prezes Kompanii Węglowej. Nie jesteśmy, jako związek fanami prezesa Stopy i on z wzajemnością daje nam odczuć na każdym miejscu, że też za nami nie przepada, to musimy mu oddać to, że na płaszczyźnie negocjacyjnej zachwal się przyzwoicie i po raz pierwszy w dziejach fundacji udało się zawrzeć stosunkowo korzystne dla pracowników porozumienie. Skąd, zatem takie zamieszanie. Otóż jak donoszą osoby dobrze poinformowane, jak nie wiadomo, o co chodzi to chodzi o kasę. Jeszcze kilka miesięcy temu, gdy wymienieni działacze skarżyli mnie w sądzie o to, że nazwałem ich działania podłością i draństwem ich przedstawiciel, poprzedni przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów Krzysztof Stefanek, twierdził przed sądem, że za swoją pracę w fundacji nie pobierał wynagrodzenia Może on nie, ale, od kiedy zmienił go Herwy pojawiła się również uchwała przyznająca członkom Rady Fundacji skromne wynagrodzenie za ich ciężką pracę. W czasie, gdy my, jako związek walczyliśmy o każde 50 zł dla najniżej zarabiających w fundacji, panowie z Rady Fundacji średnio zaczęli pobierać po skromne 5000 zł miesięcznie, rocznie obciążając fundację kwotą 300 000 zł. Tak skromnie licząc dałoby to właśnie owe 50 zł podwyżki dla każdego z pracowników fundacji. Jeżeli przypomnieć, że w tym czasie Herwy organizował spotkania w przychodniach namawiając naszych członków, aby się wypisywali z naszego związku a zapisywali do organizacji spod szyldu PZZ KADRA, bo jak twierdził: "Ja teraz więcej mogę", to ocenę i nazwanie takich działań pozostawiam szanownym koleżankom i kolegom. Ze swojej strony mogę jedynie zaapelować, aby każdy sam zastanowił się, do jakiej organizacji związkowej chce należeć.

MZZ "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego zawsze reprezentuje i broni interesu swoich członków oraz nie wchodzi w dziwne zakulisowe układy z pracodawcami. U nas zawsze znajdziesz pomoc i wsparcie.

Mirosław Pukas

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu