Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2012 r. Nr 2/2012 Jak pisałem w poprzednim wydaniu naszego biuletyny dzięki zdecydowanej i wspólnej postawie związków zawodowych działających w Fundacji "Unia Bracka" udało się przekonać zarząd do negocjacji nad wprowadzeniem regulaminów pracy wynagradzania i funduszu socjalnego dla wszystkich pracowników. Radykalna zmiana w podejściu zarządu Fundacji "Unia Bracka" związana jest niewątpliwie z dokonanymi zmianami w składzie zarządu Fundacji. Rzeczy, które do niedawna wydawały się niemal nie osiągalne udało się ustalić w ciągu kilku spotkań. Jak zwykle w takich sprawach rzeczą najistotniejszą jest dobra wola i zwykła ludzka uczciwość w działaniu i w wzajemnych relacjach. Muszę otwarcie stwierdzić, że właśnie tego brakowało poprzedniej ekipie. Pragniemy, zatem poinformować wszystkich pracowników Fundacji "Unia Bracka" oraz osoby zainteresowane rozwojem wydarzeń w tej firmie, że w dniu 16.02.2012 r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w Fundacji "Unia Bracka" a zarządem Fundacji "Unia Bracka", które ustala tryb zmiany organizacyjnej w ramach całej Fundacji, gwarantuje wszystkim pracownikom zatrudnienie w nowej formie organizacyjnej, zapewnia wszystkim pracownikom zachowanie dotychczasowych warunków wynagrodzenia do czasu wypracowania nowych regulaminów a ponadto tworzone zostaną fundusze socjalne tam gdzie do tej pory ich nie było. Strony porozumienia zobowiązały się do wypracowania wspomnianych wyżej regulaminów do 30 czerwca 2012 r. a pracodawca zagwarantował, co najmniej utrzymanie wielkości funduszu płac na 2012 r. na poziomie roku ubiegłego. Należy również dodać, że w trakcie wspomnianych negocjacji został powołany specjalny zespół roboczy do wypracowania i uzgodnienia szczegółowych zapisów wspomnianych wcześniej regulaminów. Nie jest to sprawa całkiem prosta gdyż konieczne jest ujednolicenie zasad dla 5 odrębnie funkcjonujących zakładów. Prace zespołu prowadzone są intensywnie i wiele rzeczy już udało się uzgodnić. Jako związek bardzo czynnie uczestniczymy w pracach tego zespołu. Należy także nadmienić, że poza kwestiami związanymi z szeroko rozumianą płaszczyzną stosunków pracy, trwały intensywne prace w celu dokonania rejestracji Fundacji "Unia Bracka" w nowym rejestrze prowadzonym przez wojewodę tej rejestracji Fundacja dokonała. Wydawać by się, zatem mogło, że wszystko idzie w dobrą stronę. Tak faktycznie jest i życzymy nowemu zarządowi szybkiego uporządkowania wszystkich problemów po byłych włodarzach i ich poplecznikach. Nie jest już żadną tajemnicą, że tak jak pisaliśmy wcześniej skala problemu jest ogromna i sporo osób już ciężko z tego powodu zachorowało. Często niestety nie można uratować całego organizmu nie dokonując amputacji psujących się organów. Widzimy jednak determinację nowych władz Fundacji "Unia Bracka" do uzdrowienia całego organizmu i w tej sprawie deklarujemy pełne poparcie. Mamy przekonanie, że sprawnie zorganizowana i uczciwie funkcjonująca Fundacja "Unia Bracka" odbuduje swój autorytet i pozycję wśród pacjentów. Znając pracowników Fundacji jestem pewny, że jest to do osiągnięcia w krótkim czasie i jestem przekonany, że Fundacja jest w stanie stać się liderem w całym województwie. Potrzeba zwykłej uczciwej pracy i wiary w to, co się robi. Kończąc apeluję w imieniu członków związku pracujących w Fundacji "Unia Bracka" do wszystkich jej pracowników o wiarę w samych siebie i swoje umiejętności.

P.S. Dochodzą do nas niepokojące głosy, że Pani przewodnicząca nowopowstałej organizacji pod szyldem Porozumienia Związków Zawodowych "KADRA" straszy pracowników zwolnieniami, jeżeli nie zapiszą się do jej organizacji. Działania takie są bezprawne i bezpodstawne. Nie bójmy się, zatem i nie dajmy się nikomu straszyć. Wszystkie osoby, wobec których były stosowane takie praktyki prosimy o pilny kontakt pod nr tel. 32 717 33 51.

Mirosław Pukas

 

Pożar w KWK "Bielszowice"

Pożar w KWK

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2012 r. Nr 2/2012 18 lutego 2012 r. w godzinach wieczornych wybuchł brzemienny w skutkach pożar pomostu odstawczego pomiędzy #V i zbiornikiem wyrównawczym zakładu przeróbczego. Wydarzenie to było szeroko prezentowane przez media i prasę. Można śmiało powiedzieć, że dotknęła nas poważna katastrofa. Całe szczęście, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał zarówno z pracowników, ekip ratunkowych oraz mieszkańców pobliskich zabudowań. Dla naszej kopalni skutki tego zdarzenia są bardzo dotkliwe gdyż uniemożliwiają odstawę urobku z dwóch ścian wydobywczych i trzech przodków z poziomu 1000. Pojawił się również istotny problem związany z zatrudnieniem pracującej w tych wyrobiskach załogi. Decyzje zapadły bardzo szybko, bo już w niedzielę 19 lutego przybyli na miejsce zdarzenia członkowie zarządu Kompanii Węglowej w osobach Prezes Joanny Strzelec-Łobodzińskiej i Wiceprezesa Marka Uszki zadecydowali o alokacji załogi na sąsiednie kopalnie. Jako związki zawodowe zostaliśmy o tym fakcie poinformowani dnia następnego przez Pana Dyrektora Piotra Wałacha. Od poniedziałku rozpoczęły się też rozmowy wyjaśniające z załogą oraz uzgodnienia z przedstawicielami sąsiednich kopalń. To był bardzo duży wysiłek organizacyjny oraz formalno prawny w celu zachowania prawidłowości wszelkich procedur i przepisów. Należy w tym miejscu wyrazić duże uznanie dla wszystkich, którzy w działania te byli zaangażowani, zarówno dyrekcji, osobom kierownictwa i dozoru jak również działom administracyjnym i w końcu całej załodze za sprawne działanie i zrozumienie sytuacji. Równolegle z wspomnianymi działaniami trwały oględziny miejsca zdarzenia i poszukiwanie metody jak najszybszego uruchomienia alternatywnej odstawy urobku spod #V. Po rozpoznaniu skali zniszczeń dyrekcja i kierownictwo kopalni postanowili uruchomić odstawę za pomocą transportu samochodowego do czasu odbudowy zniszczonego pomostu. Wszystkie służby kopalniane a zwłaszcza działu mierniczo-geologicznego inż. Ireneusza Chodyry i działu energomaszynowego inż. Eugeniusza Rolnika przystąpiły do wytyczania stosownej trasy i montażu przenośników zgrzebłowych do odstawy urobku na samochody oraz rozładunku z samochodów. Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie jak zwykle niezawodnych w takich sytuacja pracowników kierownika Ryszarda Lewandowskiego i Krzysztofa Hajdugi. Jak poinformował nas Pan Dyrektor Piotr Wałach nie jest wykluczone, że już w najbliższym tygodniu uda się tę odstawę uruchomić i oddelegowani pracownicy powrócą na naszą kopalnię. Jako związek zwróciliśmy się do Pana Dyrektora Piotra Wałacha o wypłacenie wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym w opisane działania stosownej premii uznaniowej oraz wyrażenie stosownych podziękowań. Jako Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK "Bielszowice" dziękujemy wszystkim, którzy brali czynny udział w akcji ratunkowej oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawną alokację załogi i uruchomienie alternatywnej odstawy spod #V. Szczególne słowa uznania kierujemy pod adresem Pana Dyrektora Piotra Wałacha, którego osobiste zaangażowanie, rozwaga oraz trafność podejmowanych decyzji nie uszły uwadze współpracujących z nim osób. DZIĘKUJEMY WAM KOLEDZY!!!

 

Wybory

Wybory

Jak już zapewne większości członków wiadomo w dniu 15.02.2012 r. odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej przy Konsorcjum Ochrony Kopalń w Zabrzu. Pragnę zatem podziękować wszystkim członkom Komisji Zakładowej za zaangażowanie i czynny udział w wyborach. Przede wszystkim bardzo serdecznie pragnę podziękować Komisji Wyborczej, która sprawnie i zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą przeprowadziła te wybory. Na podstawie przekazanej przez Komisję Wyborczą dokumentacji stwierdzam, że wybory są ważne i nikt nie zgłosił żadnych oficjalnych zastrzeżeń, co do ich przebiegu. Pragnę zatem poinformować wszystkich członków związku, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w skład organów związku weszły następujące osoby: Skład Zarządu: Helena Żuk – przewodnicząca, Danuta Pigula - v-ce przewodnicząca, Aleksandra Maj, Andrzej Nocuń, Bernadeta Plewnia. Komisja Rewizyjna: Barbara Dubiel, Barbara Gabor, Alina Krajewska. Wszystkim wyżej wymienionym, którzy zyskali uznanie wśród koleżanek i kolegów składam serdeczne gratulację, życząc wszystkiego dobrego w nadchodzącej kadencji oraz zachęcam do pracy na rzecz naszej wspólnej organizacji. Wszystkich pracowników Konsorcjum Ochrony Kopalń zachęcamy do bliskiej współpracy i wstępowania w nasze szeregi.  

W imieniu Zarządu MZZ "KADRA" Mirosław Pukas

 

Uwaga terrorysta!!!

Uwaga terrorysta!!!

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2012 r. Nr 1/2012 Może niektórych dziwi powyższy tytuł, przyznaję, że mnie też. Niemniej znalazła się zupełnie anonimowa organizacja, lub grupa, która tytuł taki mi nadała w skierowanym do Pani Prezes Kompanii Węglowej anonimie. Dowiedziałem się o tym podczas rozmowy z wiceprezesem Kompanii Węglowej. Jak się okazuje notowania mojej skromnej osoby rosną zatem znacząco i aż strach mnie przeszywa ile wyznaczono za moją głowę. Może wydawać się to trochę zabawne ale sprawę potraktowano zupełnie poważnie. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie oprócz terroryzowania kopalni "Bielszowice", zarzucono mi zawiązanie grupy przestępczej trzymającej władzę, oszustwa przy zjazdach (czyli pozostawanie na powierzchni przy odbitych zjazdach), nielegalne oddelegowania oraz generalnie, że zajmuję się działalnością związkową. Zażądano też, aby Pani Prezes zrobiła z takim terrorystą porządek! Normalnie takiego rodzaju anonimy powinno się wrzucać do kosza. Okazuje się jednak, że sprawę potraktowano bardzo poważnie. Jak dowiaduję się, oczywiście zupełnie nieoficjalnie, Pan Dyrektor ds. Pracy wraz ze swoimi służbami prześwietlał mój terroryzm przez kilka dni. Sprawdzono moje zjazdy, wpisy we wszystkich książkach, które byłem zobligowany podpisywać i wypełniać, książki raportowe i wszystkie w nich wpisy. Jak dowiaduję się, zupełnie oczywiście nieoficjalnie, w wyniku kontroli nie znaleziono żadnych uchybień. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, gdyż w odróżnieniu od "Barowych anonimów" nie cierpię na dołowstręt i jak odbijam zjazd to jestem na dole. Kończąc tę nieco zabawną historię, zupełnie już poważnie zwracam się do Pana Dyrektora ds. Pracy i domagam się równego traktowanie wszystkich związków zawodowych. Niedopuszczalne jest tolerowanie sytuacji w której inwigiluje się jednego przewodniczącego i zupełnie nie dostrzega się faktu, że drugi Pan przychodzi na oficjalne spotkanie związkowe mając odbity zjazd na dół i w dodatku robi to systematycznie co najmniej przez ostatnich kilka miesięcy. Inny natomiast Pan w czasie gdy w pocie czoła miał pracować na dole, nie tylko siedzi na powierzchni ale z pełnym namaszczeniem robi obchód Bielszowickich sklepów. Panie Dyrektorze Krystek prawo jest jednakowe dla wszystkich i domagam się równego traktowanie oraz rozliczenia wymienionych sytuacji. Jak chodzi o szczegóły i nazwiska jestem do dyspozycji. Ja nie piszę anonimów i zawsze się podpisuję. Działania jakie podjęto po raz kolejny wobec mojej osoby uważam natomiast za zwykłą nikczemność. Tylko ludzie podli i zwyrodniali mogą pisać takie kłamstwa i wysyłać je w formie anonimów. Nasza organizacja zawsze działała i działa jawnie oraz otwarcie. Nie musimy się uciekać do kłamstw i anonimów. Ocenę tych faktów pozostawiam wszystkim kolegom, zarówno osobom dozoru jak i pozostałym pracownikom. Sami możecie sobie odpowiedzieć w jakiej organizacji chcecie się zrzeszać i jakie formy działania Wam odpowiadają. My nikogo nie zmuszamy aby się do nas zapisał grożąc mu konsekwencjami służbowymi. Jesteśmy otwarci i przyjmiemy wszystkich którym odpowiada uczciwa i konstruktywna działalność. Nie zamykamy drzwi również przed kolegami, którzy się od nas wypisali a obecnie chcieliby wrócić.

Z terrorystycznym pozdrowieniem Mirosław Pukas - Terrorysta KWK "Bielszowice"

MY WAS NIE OSZUKAMY I ZAWSZE BĘDZIMY REPREZENTOWAĆ WASZE INTERESY. MZZ "KADRA" OKRĘGU RUDZKO-ZABRZAŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ PRZY KWK "BIELSZOWICE" TWOJĄ ORGANIZACJĄ

 

IV Wielki Bal Pod Muchą

IV Wielki Bal Pod Muchą

Dnia 28.01.2012 r. w Restauracji "Adria" w Rudzie Śląskiej odbył się coroczny "Bal Pod Muchą", bal z kilkunastoletnimi już tradycjami. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół "Bez Nazwy", który swymi utworami wprowadził uczestników balu w wspaniały nastrój. Miła i sympatyczna obsługa, bogate menu, wspaniały zespół, to wszystko złożyło się na to, że goście bawili się do białego rana. Mamy nadzieję, że odczucia gości były podobne. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok.

Rafał Waliszewski

» przejdź do galerii IV WIELKI BAL POD MUCHĄ 2012...

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu