Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

 

 

Z okazji tego szczególnego dnia chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego, życzymy spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich jak i troszkę większych, zadowolenia z siebie i radości życiowej, aby każdy dzień był Dniem Kobiet - Zarząd MZZ "KADRA"

Tradycyjne upominki, z okazji Dnia Kobiet, wydawane będą w biurze związku od dnia 08.03.2013 r.

» przejdź do galerii Plakat...

 

Uwaga Delegaci

Uwaga Delegaci

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego informuje, że Walne Sprawozdawczo-Informacyjne Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 20.03.2013. r. o godz. 15.30 w restauracji VABANK w Zabrzu, ul. Wolności 448.

Proponowany porządek zebrania: 1) Powitanie przybyłych na zebranie delegatów. 2) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 3) Wybór komisji uchwał i wniosków. 4) Wybór przewodniczącego zebrania. 5) Odczytanie sprawozdania przewodniczącego związku z działalności zarządu za rok 2012. 6) Odczytanie sprawozdań przewodniczących komisji zakładowych i koła emerytów z działalności za 2012. 7) Odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej z kontroli pracy zarządu za 2012 r. 8) Dyskusja. 9) Udzielenie/łub nie absolutorium zarządowi za omawiany okres. 10) Omówienie działalności w ramach Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI. 11) Wyznaczenie zadań i celów w działalności na rok 2013. 12) Wolne wnioski. 13) Odczytanie protokołów komisji mandatowo-skrutacyjnej. 14) Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków. 15) Zakończenie zebrania.

 

"Białe niewolnictwo"

Wielokrotnie podejmowany przeze mnie problem czasu pracy osób dozoru w kopalni KWK "Bielszowice" znów wydaje się kwestią nierozwiązaną. Jest to tym bardziej zasmucające zważywszy na fakt, iż kilka razu udało się już uregulować omawianą sprawę zgodnie z przepisami kodeksu pracy, do których przestrzegania jesteśmy wszyscy zobowiązani. Od czasu ostatnich ustaleń formalnie wciąż obowiązują zasady zaakceptowane przez pracodawcę, jednak ich notoryczne lekceważenie stało się zjawiskiem, które nabiera znamion patologii (!). Zwracając uwagę na ów naganny sposób traktowania pracowników dozoru (czego potwierdzenie można znaleźć w protokołach z zebrań związków zawodowych z kierownictwem zakładu pracy), słyszałem w odpowiedzi liczne zapewnienia dyrekcji naszej kopalni o konieczności ponownego (sic!) unormowania tej kwestii. W ciągu całego okresu od ostatnich ustaleń sporadycznie zdarzały się tygodnie, podczas których respektowano czas pracy dozoru. Nigdy jednak ów stan nie uzyskał charakteru stałego i pożądanego przez pracowników zjawiska. Znacznie częstszym procederem były, a także wciąż niestety są przedłużające się narady oraz niekończące się odprawy. W związku z tym, pragnę przypomnieć dyrekcji, iż ośmiogodzinny dzień pracy nie jest ani wymogiem nowym (w Polsce wprowadzono tę normę po raz pierwszy w 1919 roku!), ani też przywilejem dla wybranych, lecz stanowi gwarantowane ustawowo prawo każdego pracownika! Z powodu opisanej sytuacji jako związek zawodowy postanowiliśmy ponownie przeciwdziałać ewidentnemu łamaniu praw pracowniczych, żywiąc głęboką nadzieję, że tym razem sprawa znajdzie szybki i zgodny z duchem oraz literą prawa finał.

Mirosław Pukas

 

Uwaga! "Żółte" związki zawodowe

Uwaga!

Tytułowa nazwa odnosząca się do części związków zawodowych funkcjonuje już od kilku lat, określając niebezpieczne oraz, niestety, coraz częstsze zjawisko. W związku z tym koniecznym jest zdobycie podstawowych informacji o problemie, który bezpośrednio lub pośrednio dotyczy wszystkich pracowników. "Żółte" związki zawodowa są organizacjami tworzonymi z inspiracji pracodawcy oraz według jego wytycznych przez grupę podporządkowanych pracowników. Ze względu na fakt, iż do założenia związku zawodowego, zgodnie z obowiązującym prawem, potrzeba jedynie dziesięcin pracowników, to zjawisko staje się niepokojąco częste. Należy w pełni zdać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń płynących z działań organizacji, które z założenia powinny chronić praw pracowniczych, a zamiast tego, stają się marionetką w rękach szefów zakładów pracy. Relacje związków zawodowych z pracodawcami nigdy nie są łatwe. Celem pracodawcy jest przede wszystkim generowanie przezeń zysku. Z kolei naszym zadaniem, jak każdego związku zawodowego jest pilnowanie, aby pogoń za zyskiem nie odbywała się kosztem naruszania podstawowych praw pracowniczych ich sytuacji materialnej i społecznej.Wskazana różnica priorytetów musi budzić napięcia oraz wywoływać niechęć pracodawców, stąd część z nich próbuje de facto pozbyć się niewygodnych reprezentantów pracowników. Każdy pracodawca w większym zakładzie pracy jest w stanie pozyskać dziesięciu pracowników, którzy z poczucia źle pojętej lojalności, a częściej, ze względu na podległość służbową stwarzającą dogodne warunki do szantażu, stworzą związek zawodowy. Korzyści płynące z takiego rozwiązania są dla pracodawcy różnorodne. Po pierwsze całkowicie podporządkowana organizacja jest narzędziem manipulacji pracownikami oraz osłabienia innych związków zawodowych. Głównym celem nowego związku będzie pozyskanie jak największej liczby członków oraz konflikt z innymi organizacjami pracowniczymi. Po drugie nikt nie będzie w stanie zarzucić pracodawcy, iż ignoruje prawa pracowników lub utrudnia działalność związkową, gdyż formalnie niezależny, "żółty" związek nie będzie wnosić skarg. Wręcz przeciwnie - jego kierownictwo będzie przekonywało o doskonałej współpracy z pracodawcą. Jednak deklaracje mają się nijak do rzeczywistości. Częstokroć pozyskiwanie nowych członków odbywa się drogą szantażu, mniej lub bardziej subtelnego. Któż z ciężko pracujących ludzi zaryzykuje utratę pracy, degradację lub zniesie długotrwale, złe traktowanie w miejscu pracy? Dla spokoju oraz bezpieczeństwa swojego oraz rodziny przejdą do "żółtego związku". Oficjalnie wszystko pozostaje w porządku. Choć założenie organizacji pracowniczej jest zgodne z prawem, to nagannym jest wykorzystywanie jej jako przykrywki dla "żółtego związku" działającego faktycznie zgodnie z interesami kierownictw zakładów pracy. Dlatego pragnę gorąco zaapelować do wszystkich pracowników, w szczególności członków naszego związku zawodowego, by zwracali uwagę na wskazane, naganne praktyki! Jeśli byłeś świadkiem bądź doświadczyłeś szantażu, zastraszania, pomijania w awansach, pozbawiania wynagrodzenia lub innych zachowań, które miały wymusić przystąpienie do związku zawodowego reaguj! Prosimy o każdą informację lub sygnał, jeśli zetknąłeś się z tymi karygodnymi praktykami, nawet, jeśli uważasz, iż sprawa jest błaha lub niejasna! Możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie, również w zakresie prawnym. Staramy się zwalczać takie praktyki, lecz bez twojej pomocy będzie to znacząco utrudnione!

Mirosław Pukas

 

Rok przemian organizacyjnych w Fundacji "Unia Bracka"

Rok przemian organizacyjnych w Fundacji

Minął dokładnie rok od zasadniczych przemian organizacyjnych w Fundacji "Unia Bracka". Było to bardzo trudny i pracowity okres. Przypomnę, że w grudniu 2011 r. działające w fundacji związki zawodowe otrzymały od ówczesnego zarządu propozycję zmian organizacyjnych mających doprowadzić do połączenia w jeden organizm, czyli Fundację "Unia Bracka", działających niezależnie trzecia zakładów, czyli GZLA. Każdy z zakładów miał odrębny układ zbiorowy pracy a tym samym odmienne zasady wynagradzania. Propozycja, którą zatwierdzili fundatorzy, między innymi PZZ KADRA, zakładała pozbawienie pracowników wielu elementów płacowych z funduszem socjalnym, włącznie. Stając na straży elementarnych praw pracowników fundacji, napisałem wówczas artykuł, w którym dziękowałem kierownictwu PZZ KADRA za taki prezent oraz odpowiednio to skomentowałem. Moja reakcja wywalała wzburzenie wskazanych osób, którzy miast przeprosić załogę fundacji skierowali przeciwko mnie pozew do sądu domagając się przeprosin i 10 tyś zł zadośćuczynienia. Może, że jest to zbieg okoliczności, ale wspomniany artykuł rozpoczął szereg zmian zarówno we władzach fundacji jak i dla jej pracowników. Pragnę przypomnieć, iż na początku 2012 r. miała miejsce afera w PKZP w Katowicach i Gliwicach gdzie zniknęły spore kwoty. Podobnie stało się w kasie podstawowej w GZLA Katowice. Konsekwencją tego było odwołanie prezesa a w ciągu kilku miesięcy całego zarządu Fundacji. Wymieniono także członków Rady Fundacji i Zgromadzenia Fundatorów, których statutowym obowiązkiem było nadzór nad działaniami zarządu. Nowym prezesem Fundacji "Unia Bracka" został Jarosław Stopa. Nowy zarząd z prezesem Stopą na czele zmienił w sposób zdecydowany podejście do rozwiązywania stojących przed fundacją problemów. Rozpoczęły się normalne negocjacje ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w fundacji. Nie były to rozmowy łatwe, gdyż konieczne było wypracowanie jednolitych regulaminów pracy, funduszu socjalnego, premiowania oraz wynagradzania. Nowy zarząd fundacji zdecydowanie zmienił stanowisko w sprawie wspomnianych wcześniej propozycji przedstawionych związkom zawodowym. Uzgodniono, że w ramach prowadzonych zmian nikt nie powinien stracić na wynagrodzeniu. To było bardzo ważne ustalenie. Równocześnie nowy zarząd nie widział, żadnych powodów, dla których nie miałby funkcjonować w fundacji fundusz socjalny. Tak, więc rozpoczęta działanie komisja socjalna i krótko przed końcem roku zostały wypłacone pracownikom świadczenia socjalne. Nadmienię, że dla niektórych były to świadczenia pierwsze od wielu lat, gdyż np. w GZLS Gliwice fundusz socjalny był zawieszony. Udało się również, uzyskać wypłatę nagród jubileuszowych, podnieść wysokość odpraw emerytalnych, zagwarantować utworzenie funduszu premiowego i wynegocjować odpowiednią wysokość tych premii, a także uzgodnić wypłatę szeregu dodatków oraz świadczeń rzeczowych na rzecz pracowników. Ostatecznie wypracowano jednolitą tabelę stawek osobistego zaszeregowania przyjmując zasadę podnoszenia w górę wysokości najniższych progów występujących w łączących się zakładach. Ustalono również zasadę, co rocznego negocjowania współczynnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników fundacji. Ponadto uzgodniliśmy, podpisując ostateczne porozumienie, że przez najbliższe pół roku będziemy wnikliwie obserwować rezultaty wprowadzonych zmian z wzajemną gotowością do korygowania pojawiających się problemów. Z tego względu apeluję, więc do wszystkich pracowników fundacji o zgłaszanie takich właśnie uwag lub problemów gdyż, jest rzeczą zupełnie normalną, że w czasie negocjacji mogliśmy czegoś me dostrzec lub coś pominąć. Miniony rok byt także okresem wielu zmian personalnych na wielu stanowiskach. To zawsze jest bardzo trudna sprawa i muszę wyrazić uznanie dla prezesa Jarosława Stopy, że miał odwagę i determinację, aby działania takie podjąć. Nie oznacza to oczywiście, iż ze wszystkim się zgadzaliśmy oraz wszystkie zmiany zyskały nasze uznanie. Jako związek podejmowaliśmy kilkakrotnie rozmowy w celu wyjaśnienia decyzji personalnych a także stawaliśmy w obronie naszych członków. Należy zauważyć, że szereg zmian personalnych wynikał z ujawniania rozlicznych nieprawidłowości i nadużyć, z jakimi przyszło się zmierzyć nowemu zarządowi fundacji. Jako MZZ "KADRA" mieliśmy niepośledni udział w całym procesie negocjacyjnym a w wielu przypadkach odgrywaliśmy wiodącą rolę. Pragnę podziękować za współpracę wszystkim przewodnicząc organizacji związkowych. Działających w Fundacji "Unia Bracka" a w szczególności Pani Iwonie Woźniok przewodniczącej Komisji Zakładowej MZZ "KADRA" za jej zaangażowanie i wkład pracy. Wyrazy wdzięczności należą się tym bardziej, iż Pani Woźniok za względów zdrowotnych zrezygnowała z pełnionej funkcji. Pragnę także poinformować, że w wyniki wyborów uzupełniających na funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej MZZ "KADRA" przy Fundacji Unia Bracka wybrana została Pani Kornelia Ociepka. Gratuluję! Jest też pewna sprawa, która niestety znowu związana jest z działaniami PZZ KADRA. Przypomnę, że w momencie przedstawienia przez były zarząd fundacji opisanych wyżej skrajnie niekorzystnych propozycji dla pracowników, ujawniała się nowa organizacja należąca do PZZ KADRA, której przewodniczącą była Pani dyrektor ds. inwestycji a członkami kilkanaście osób z biura zarządu. Organizacja ta jako pierwsza podpisała się pod wspomnianymi propozycjami. Dopiero zdecydowana postawa pozostałych organizacji powstrzymała te działania. Niestety nie można też powiedzieć, żeby wskazana organizacja wykazywała się zaangażowaniem w procesie negocjacyjnym. Jednak, gdy już wszystko uzgodniono, ich aktywność wzrosła niezmiernie. Nie byłoby to niczym złym gdyby ta aktywność była skierowana na poprawę sytuacji pracowniczej. Niestety pojawiający się w szeregu przychodni członek zgromadzenia fundatorów i rady fundacji (inaczej właściciel/pracodawca) z ramienia PZZ KADRA, z przypisaną sobie subtelnością, zaczął skłaniać pracowników do zapisywania się do tej właśnie organizacji związkowej. Można by jeszcze to jakoś przełknąć gdyby jednocześnie nie twierdził, że należy wypisywać się z MZZ "KADRA". Oczywiście nie poprzestano na tym, a zaangażowanie niektórych osób z kierownictwa fundacji będących członkami PZZ KADRA, staje się już niezbyt subtelne. Przypominam, tym osobom, że zastraszanie i szykanowanie osób ze względu na przynależność związkową jest przestępstwem! Obserwujemy to wnikliwie. Podsumowując miniony rok życzę wszystkim pracownikom Fundacji "Unia Bracka" wszystkiego najlepszego, a zarządowi odniesienia sukcesu w wyprowadzeniu fundacji na właściwe miejsce wśród podmiotów leczniczych w naszym województwie. Pragnę również oświadczyć, że wynegocjowane świadczenia dla pracowników fundacji odbieram jako sukces całej naszej organizacji oraz mój osobisty i żaden wyrok sądowy, niezależnie, jaki będzie, nie zmieni tego faktu.

Mirosław Pukas

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu